Pledge for Unity @ Rashtriya Ekta Diwas (National Unity Day) | 31st Oct, 2018